Solution for Us

You have Problems - We have Solutions

Solution for Us

Tag: hệ thống nhận diện thương hiệu

Hệ thống nhận diện thương hiệu là gì?

Thông thường chúng ta sẽ cho rằng Logo chính là bộ nhận diện thương hiệu nhưng thực chất Logo không phải là bộ nhận diện thương hiệu của bạn, bộ nhận diện nó được xây dựng trên nhiều yếu tố và sản phẩm khác. Sự nhất quán của Hệ thống nhận diện Thương hiệu (hay …