Solution for Us

You have Problems - We have Solutions

1/

HONDA VIỆT NAM

[Vision - Steps Of Glory 2018]

Website
Khách hàng HONDA VIỆT NAM
Chiến dịch VISION - STEPS OF GLORY
Thời gian Nov - 2017
Mục tiêu
  • Truyền thông chiến dịch
  • Tối ưu hoá UX/UI để tăng số lượng người đăng ký tham gia nhận vé.
  • Phát triển hệ thống quản trị dữ liệu để quản lý việc phát hành vé.